| 0 коментара

 


 

Отново е време за засяване на Семена!

Житен кръг от 22 май 2022 г. в Англия - Little Down, near Hippenscombe, Wiltshire

Повече снимки от тази формация могат да се видят на следния линк:

http://cropcircleconnector.com/2022/littledown/littledown2022a.html

По календара на маите Цолкин, 22 май 2022 е ден със Слънчев печат „Жълто Семе” с Тон 4. Това е четвъртият ден от новия Галактически модул Цолкин.

Освен това, 22 май 2022 е ден от годината на Жълтото Електрическо Семе с Тон 3, която започна на 26 юли 2021 г. и продължава до 25 юли 2022 г.

Тази година е третата година от текущия 13-годишен цикъл с главна енергия „Бял Вълшебник”. Във вълната на Белия Вълшебник на трета позиция е Жълтият Електрически Воин с Тон 3, така че текущата година носи и енергията на Жълтия Електрически Воин.

Според мен на формацията са изобразени следните енергии:

Жълто Семе – Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж
Електрическият Тон 3 – Активация, Свързване, Служене
Самосъществуващият Тон 4 – Форма, Определям, Съизмервам
Жълт Воин – Изследване, Интелект, Безстрашие
Червена Земя – Еволюция, Навигация, Синхронизация
Жълта Звезда – Творчество, Изкуство, Красота, Хармония

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Година на Жълтото Електрическо Семе с Тон 3

Централният кръг изобразява Земята и символизира енергията ЧЕРВЕНА ЗЕМЯ – Окултния Учител на Жълтото Семе.

Около Земята виждаме 4 по-малки кръга, свързани помежду си.
4-те кръга представляват Семена и символизират енергията ЖЪЛТО СЕМЕ – Слънчев печат № 4.

Връзките между Семената символизират Електрическия Тон 3 – енергията на Свързването.

4-те Семена, свързани помежду си, символизират енергията Жълто Електрическо Семе с Тон 3 – главната енергия на текущата година на Жълтото Електрическо Семе.

Жълтото Семе е холограма и програма за развитие.

Година на Жълтото Семе е време за нови идеологии за развитие на обществото, за нови философии.

Идеите, които създаваме в годината на Жълтото Електрическо Семе, са програмата, по която ще се развива нашето общество през следващите 4 години.

На 26 юли 2022 г. започва нов 4-годишен цикъл:

1. Червена Луна с Тон 4: Започване
2. Бял Вълшебник с Тон 5: Изчистване
3. Синя Буря с Тон 6: Трансформация
4. Жълто Семе с Тон 7: Съзряване


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Жълт Електрически Воин

Около 4-те кръга виждаме фигура, наподобяваща зъбно колело с 16 зъба.
Зъбното колело дава усещане за въртене, за задвижване и по този начин символизира отново Електрическия Тон 3, който е и Тонът на Активацията.
Числото 16 символизира енергията ЖЪЛТ ВОИН – Слънчев печат № 16.
Така зъбното колело с 16 зъба символизира енергията Жълт Електрически Воин с Тон 3.

Като смели Жълти Воини на Светлината трябва да се борим за осъществяване на Мечтите си, за Истина и Справедливост.

Жълтият Воин се бори с Меча на Истината.
Думите на Истината са и като ножове, които режат това, което е фалшиво.
На житния кръг това е изобразено много образно: зъбното колело с 16 зъба прилича и на режещ диск на косачка!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Жълта Звезда – Водещата енергия на годината

Външният осмоъгълник символизира енергията ЖЪЛТА ЗВЕЗДА – Слънчев печат № 8 – Водещата енергия на годината на Жълтото Семе с Тон 3.

Жълтата Звезда е енергията на Творчеството, Красотата и Хармонията.
Това ни напомня, че идеите, които раждаме сега, трябва да са насочени към сътворяване на красива и хармонична нова реалност.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ден на Жълтото Семе с Тон 4: четвъртият ден от новия Галактически модул Цолкин

22 май 2022 г. е ден със Слънчев печат Жълто Семе с Тон 4.
Това е четвъртият ден от новия модул Цолкин от 260 дни (близо 9 месеца).

Четирите кръга изобразяват 4 Семена и по този начин символизират енергията на деня Жълто Семе с Тон 4.

Модулът Цолкин започва с вълната на Червения Дракон – енергията на Раждането.

В личен план, всеки човек създава/ражда и засява в световното енерго-информационно поле своето Семе за това, което иска да постигне в новия модул Цолкин. Създаваме Семето с нашите идеи, мисли, думи, мечти, визии, намерения и пр.

В обществен план всички ние колективно създаваме/раждаме нашите Семена-Идеи за развитието на нашето общество през следващите 260 дни.

И така, образно казано, в началото на Цолкин засяваме нашите Семена, а в края на Цолкин от тези Семена ще израснат дървета и ще берем плодовете на нашия труд през тези близо 9 месеца.

Може да се каже и така: до края на Цолкин от всяко наше Семе ще израсне нов Човек, така както от всяко ново семе израства ново Цвете или ново Дърво.

Най-сърдечно благодаря на авторите на този уникален житен кръг,  на фотографа Nick Bull и на целия екип на Crop Circle Connector!

Снимка:
Nick Bull

 

Житен кръг от 22 май 2022 – Little Down, Hippenscombe, Wiltshire

| 0 коментара

 


 

It's time to plant seeds again!

Crop circle from 22 May 2022 at Little Down, near Hippenscombe, Wiltshire, UK

More photos of this formation can be seen at this link:

http://cropcircleconnector.com/2022/littledown/littledown2022a.html

According to the Mayan
Dreamspell calendar Tzolkin, 22 May 2022 is a day with the Solar Seal Yellow Seed with Tone 4. This is the fourth day of the New Tzolkin Galactic module.

Besides, 22 May 2022 is a day of the Yellow Electric Seed Year with Tone 3, which began on 26 July 2021 and continues until 25 July 2022.

This year is the third year of the current 13-year cycle with the main energy White Wizard. In the White Wizard
wavespell on the third position is the Yellow Electric Warrior with Tone 3, so the current year carries also the energy of the Yellow Electric Warrior.

In my opinion, on the formation are depicted following energies:

Yellow Seed
Targets, Awareness, Flowering

The Electric Tone 3 - Activation, Bonding, Service

The Self-existent Tone 4 - Form, Define, Measure

Yellow Warrior - Question, Intelligence, Fearlessness

Red Earth - Evolution, Navigation, Synchronization

Yellow Star - Creativity, Art, Beauty, Harmony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Year of the Yellow Electric Seed with Tone 3

The central circle represents the Earth and symbolizes the energy RED EARTH – the Occult Teacher of the Yellow Seed.

Around the Earth we see 4 smaller circles connected to each other.

The 4 circles represent Seeds and symbolize the energy YELLOW SEED Solar Seal No. 4.

The connections between the
Seeds symbolize the Electric Tone 3 - the Energy of Bonding.

The 4 Seeds connected to each other symbolize the energy Yellow Electric Seed with Tone 3 – the main energy of the current Yellow Electric Seed year.

The Yellow Seed is a hologram and a program for development.

The Year of the Yellow Seed is a time for new ideologies and philosophies for the development of society.

The ideas we create in the Yellow Electric Seed year are the program for development of our society over the next 4 years.

On 26 July 2022 begins a new 4-year cycle:

1. Red Moon year with Tone 4: Beginning

2. White Wizard year with Tone 5: Refining

3. Blue Storm year with Tone 6: Transformation

4. Yellow Seed year with Tone 7: Ripening


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Yellow Electric Warrior

Around the 4 circles we see a figure resembling a tooth wheel with 16 teeth.

The tooth wheel gives us a feeling of rotation, of a drive and thus symbolizes again the Electric Tone 3, which is also the Tone of Activation.

The number 16 symbolizes the energy Yellow Warrior – Solar Seal No. 16.

Thus, the wheel with 16 teeth symbolizes the energy Yellow Electric Warrior with Tone 3.

As brave
Yellow Warriors of the Light, we must fight for the realization of our Dreams, for Truth and Justice.

The Yellow Warrior fights with the Sword of Truth.

The words of truth are like knives that cut what is false.

On the crop circle this is depicted very impressive: the tooth wheel with 16 teeth resembles also a saw disk!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Yellow Star - the Guiding energy of the year

The outer octagon symbolizes the energy Yellow Star - Solar Seal No. 8 - the Guiding energy of the Yellow Seed year with Tone 3.

The Yellow Star is the energy of Creativity, Beauty and Harmony.

This reminds us that the ideas we are giving birth to now must be aimed at creating a beautiful and harmonious new reality.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Day of the Yellow Seed with Tone 4: the fourth day of the New Tzolkin Galactic module

22 May 2022 is a day with the Solar Seal Yellow Seed with Tone 4.

This is the fourth day of the New Tzolkin module of 260 days (nearly 9 months).

The four circles represent 4 seeds and symbolize the energy of the day: Yellow Seed with Tone 4.

The Zolkin module begins with the wavespell of the Red Dragon the energy of Birth.

On a personal level, each human creates/gives birth and plants in the world energy and information field his Seed for what he wants to achieve in the new Tzolkin module. We create the Seed with our ideas, thoughts, words, dreams, visions, intentions etc.

On social level, we all collectively create/give birth to our Seeds-ideas for the development of our society over the next 260 days.

So, at the beginning of Tzolkin we plant our Seeds, and at the end of Tzolkin trees will grow from these Seeds and we shall harvest the fruits of our labor during these nearly 9 months.

Besides, until the end of Tzolkin a new Human will grow out of every personal Yellow Seed we plant, just as from every new natural seed a new flower or a new tree grows.

You can read more about the new Tzolkin module here:
https://galacticculture.wordpress.com/2022/05/18/cosmic-restart-may-19-begins-a-new-260-day-galactic-cycle/

Cordial thanks to the authors of this amazing crop circle, to all the photographers and to the whole team of the Crop Circle Connector!

Photo courtesy of Nick Bull

 

 

Crop circle from 22 May 2022 at Little Down, near Hippenscombe, Wiltshire, UK